Word of Glory as a Ret paladin <Underpowered>

Moderator: Forum moderator

Forum rules
Tato sekce slouží k diskuzi o povoláních. Nikoliv k hlášení bugů, k tomu je určený >>BUGTRACKER<<. Nevhodná témata budou uzavřena nebo smazána.
----------
This section is used to discussion about classes, Not to report bugs, for it is designed >>BUGTRACKER<<. Offtopics will be closed or deleted.
Zary
Posts: 9
Joined: 02 Nov 2011, 07:39

Word of Glory as a Ret paladin <Underpowered>

Postby Zary » 02 Nov 2011, 08:42

Hi all,I'm afraid I don't know czech,but I will still report this bug/database error in calculating Word of Glory healing....

I'm not sure bout WoWhead's formulas,but my DrDamage addon says that with my AP of 7710 and SP of 2410
(buffed with Blessing of Might atm and ALL Testing and addon numbers are according to Three Holypower stacks)

I'm supposed to be healing for: (Hit,Crit,Average and min/max values were used by using /drd with drdmg addon menu,if you are a paladin,regardless of spec,please check the numbers with drdmg)

Non-crit - 14117-13357, Average non-crit - 13737
CRIT - 21176-20035, Average CRIT - 20606

Instead I am healing for: (Showing numbers that came up on my testing)
Non-crits - 7255,7371,7288,7165,7080,7354
CRITS, 10808,10818,10521

All of the above are tests including Word of Glory Glyph - Increases Healing done by Word of Glory by 10%

Now you may ask,why is this important for ret paladins? why does this bug have any impact?: the answer is,Word of Glory is supposed to be ret's go-to healing spell,due to our Holy Power mechanic in cataclysm.

Due to this bug,ALL paladins are affected by their ability to heal and offheal,even holy and prot paladins,because word of glory not scaling properly with AP/calculated incorrectly means we can't heal in any situation properly....

Returning to Ret paladins,our heals at the moment are badly gimped,because the talent Selfless healer,doesn't work,which means we should be able to heal our teammates for 50% extra with Word of Glory....now lets plug in the numbers for Selfless Healer - http://www.wowhead.com/spell=85804/selfless-healer" onclick="window.open(this.href);return false;
Atm the talent is like it is in 4.2 in wowhead,but the 50% healing boost to teammates remains the same.

We should be able to pull off heals for 20k+ on teammates with 3 holypower word of glory and 30k if it crits.....

As a result,where we should be able to heal teammates for 20k-30k with word of glory,we can only heal them for 7k-10k......where we should be able to heal ourselves for 13-15k in pvp (depending on procs) and 20k crits with Word of Glory, again, we can only heal for 7k-10k on ourselves....

The impact this has on Retri paladin pvp is the Last Word spec - about 8 points in holy....the point of which is to be able to save teammates with big heals when they are at low hp, is destroyed

Last Word - http://www.wowhead.com/spell=20235/last-word" onclick="window.open(this.href);return false;

Selfless Healer - http://www.wowhead.com/spell=85804/selfless-healer" onclick="window.open(this.href);return false;

Note - My Dr.DMG addon is for patch 4.0.6 to avoid further confusion

Download link for Dr.DMG addon - http://www.curse.com/addons/wow/dr-dama ... -downloads" onclick="window.open(this.href);return false;
(go down to other downloads and select version for patch 4.0.6)
Last edited by Zary on 07 Nov 2011, 13:21, edited 1 time in total.

Zary
Posts: 9
Joined: 02 Nov 2011, 07:39

Re: Word of Glory as a Ret paladin <Underpowered>

Postby Zary » 02 Nov 2011, 08:45

I do not know czech,but just to try to get the message across,I used google translate,....maybe a lot of things will be lost in translation,but at least some of the points will go across

Ahoj, obávám se, že nevím, české, ale já se stále hlásí tuto chybu / Databázová chyba ve výpočtu Word of Glory uzdravení ....

Nejsem si jistý, zápas vzorce WoWhead, ale moje DrDamage addon říká, že s mým AP 7710 a SP 2410
(Naleštěné s Blessing of Might bankomatů a všechny zkoušky a addon čísla jsou podle tří Holypower komíny)

Mám k uzdravení: (Hit, crit, průměrné a min / max hodnoty byly použity pomocí / DRD s drdmg addon menu, pokud jste paladin, bez ohledu na to spec, zkontrolujte čísla drdmg)

Non-crit - 14117-13357, průměr non-crit - 13737
CRIT - 21176-20035, průměr CRIT - 20606

Místo toho jsem uzdravení: (zobrazeno číslo, které se objevily na mém testování)
Non-crits - 7255,7371,7288,7165,7080,7354
CRITS, 10808,10818,10521

Všechny výše uvedené jsou zkoušky, včetně Word of Glory glyfů - Zvyšuje léčení Word of Glory o 10%

Teď se můžete ptát, proč je to důležité pro paladiny ret? Proč tento problém žádný vliv? Odpověď je, Word of Glory má být ret na Jdi na léčivé kouzlo, díky naší svaté výkon mechanik v katastrofu.

Vzhledem k této chybě, jsou ALL paladinové ovlivněna jejich schopnost léčit a offheal, dokonce i svatý a prot paladin, protože aplikace Word slávy není škálování správně AP / vypočtené nesprávně znamená, že nemůžeme léčit v každé situaci správně ....

Po návratu do Ret paladiny, naše léčí v současné době jsou opředené špatně, protože talent nesobecké léčitele, nefunguje, což znamená, že bychom měli být schopni léčit naši kolegové na 50% navíc s Word of Glory .... nyní umožňuje plug počtu pro nesobecké léčitel - http://www.wowhead.com/spell=85804/selfless-healer
Atm talent je jako je to v 4,2 v wowhead, ale 50%, uzdravení oživení spoluhráčů zůstává stejný.

Měli bychom být schopni vytáhnout z léčí za 20k + na spoluhráče se 3 holypower slovem slávy a 30k, pokud crits .....

Výsledkem je, kde bychom měli být schopni léčit spoluhráči na 20k-30k s aplikací Word slávy, my můžeme jen léčit na 7k-10K ...... kde bychom měli být schopni léčit sami sebe za 13-15k v PvP (v závislosti na proceduře) a 20k crits s Word of Glory, opět můžeme jen hojit na 7k-10K na sobě ....

Dopad to má na Retri paladin PvP poslední slovo spec - asi 8 bodů .... svaté místo, které je možné uložit spoluhráči s velkou léčí, když jsou na nízké HP je zničen

Poslední slovo - http://www.wowhead.com/spell=20235/last-word

Nesobecká Healer - http://www.wowhead.com/spell=85804/selfless-healer

Poznámka - My Dr.DMG addon je pro patch 4.0.6, aby se zabránilo dalšímu zmatku

Odkaz ke stažení Dr.DMG addon - http://www.curse.com/addons/wow/dr-damage # T1: Ostatní, Ke stažení
(Klesnout na další stahování a vyberte verzi pro patch 4.0.6)

Zary
Posts: 9
Joined: 02 Nov 2011, 07:39

Re: Word of Glory as a Ret paladin <Underpowered>

Postby Zary » 02 Nov 2011, 08:52

Idea on how it may be bugged: maybe it's calculating only from Spellpower and not Attackpower.....original Word of Glory formula considers both SP and AP

Představu o tom, jak to může být odposlouchávána: Možná je to výpočet jen z Spellpower a ne Attackpower ..... původní slovo slávy formule považuje i SP a AP

Zary
Posts: 9
Joined: 02 Nov 2011, 07:39

Re: Word of Glory as a Ret paladin <Underpowered>

Postby Zary » 02 Nov 2011, 09:04

The Coeffs are really confusing
I am not sure about what coeffs DrDMG uses,but I can see it considers both my SP and AP
Koeficienty jsou matoucí
Nejsem si jist, co coeffs DrDMG používá, ale vidím, že za obě moje SP a AP

Zary
Posts: 9
Joined: 02 Nov 2011, 07:39

Re: Word of Glory as a Ret paladin <Underpowered>

Postby Zary » 07 Nov 2011, 12:45

I have finally found the bug, I think....

Word of Glory (along with exorcism) is acting as if it is glyphed on all paladins,not with the word of glory glyph(http://www.wowhead.com/item=41105/glyph ... d-of-glory),but with Glyph of the Long Word (http://www.wowhead.com/item=66918/glyph ... -long-word)....the problem is even if it is acting glyphed,the main heal is getting cut by 50%,but the Healing-over-time effect is not getting boosted from spellpower or attackpower,meaning the Healing-over-time effect is very low and the main heal itself is getting cut down to a very low effect.....I will test more just to be sure

Konečně jsem našel chybu, myslím, že ....

Word of Glory (spolu s exorcismus), působí, jako by je glyphed na všechny paladiny, a to se slovem slávy glyph (http://www.wowhead.com/item=41105/glyph ... d-of-glory ), ale s Glyph of dlouhé slovo (http://www.wowhead.com/item=66918/glyph ... -long-word ).... problém je, i když se jedná glyphed, hlavní léčit, je stále o 50%, ale léčení-over-time efekt není stále zvýší z spellpower nebo attackpower, což znamená, že léčení-over-time efekt je velmi nízká a hlavní léčit sám se dostává omezit na velmi malý dopad ..... budu testovat více jen pro jistotu

Zary
Posts: 9
Joined: 02 Nov 2011, 07:39

Re: Word of Glory as a Ret paladin <Underpowered>

Postby Zary » 07 Nov 2011, 13:16

I don't know how to post in bug tracker,x( I can't speak czech

Zary
Posts: 9
Joined: 02 Nov 2011, 07:39

Re: Word of Glory as a Ret paladin <Underpowered>

Postby Zary » 07 Mar 2012, 18:26

Now Selfless Healer works properly, but Word of Glory still has the bug with calculating as if I have long-word-glyph up and so on,so it needs a fix on the spell itself,it's not healing as retail values should be

It needs a fix very fast,as it's not just ret paladins that're affected by it so much,holy paladins also need this fix a lot..so paladin pvp is crippled in some ways because of this spell being bugged.


Return to “Paladin”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests